Wat is Red-Green

De duurzame oplossing voor onkruidbestrijding op verharding.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is erg lastig als je als bedrijf of overheid vast zit in een bepaalde manier van werken. Als de wil en de mogelijkheid er zijn om te  innoveren is er een kans om echt Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen.

Wij hebben dit MVO toegepast in ons bedrijf en wel in onze nieuwe manieren van onkruidbestrijding op verharding. We hebben de triple-P benadering omarmd en toegepast.

Er zijn grote maatschappelijk problemen die elke burger in de Provincie Zuid-Holland aangaan. Onkruid op de straat, toename van gifgebruik en de huidige werkmethoden die niet duurzaam zijn. Werkgelegenheid en biomassa spelen in onze oplossing een belangrijke rol. Doel van RED-GREEN is een duurzaam alternatief te bieden voor onkruidbestrijding op verharding. CO2 neutraal, geen overlast, milieu vriendelijk en simpel.

Om bovenstaande goed te begrijpen, zullen we de maatschappelijke problemen toelichten. We geven tevens aan wat de oplossingen hiervoor zijn.

Maatschappelijke problemen:

Onkruid op de straat

Alle gemeenten en/of andere overheden kampen met het probleem van ongewenste onkruidgroei op de bestrating(en). Dit geeft een beeld van verloedering in de woonwijken.

blue-green

De ongewenste onkruidgroei op de bestrating bemoeilijkt de afwatering van regenwater. Er ontstaan plassen waardoor verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Bovendien trekt vuil ook vuil aan. Door veel onkruid op straat is men sneller geneigd ook zwerfafval, zoals blikjes of papier, achter te laten.

Toename gifgebruik

Er is een systeem opgezet om duurzaam gif toe te passen. Hoe ironisch is het om het begrip duurzaam te koppelen aan gif? Het toepassen van Round-up (glyfosaat) neemt de laatste tijd enorm toe. Dit tegen de regels van de EU in, waarbij er afgesproken is dat als er geen alternatief is, er dan ook geen toxische middelen gebruikt mogen worden.

Verhoogde concentraties van gif (glyfosaat) worden gemeten in het water van de grote rivieren. Hierdoor nemen de maatschappelijk kosten toe om schoon en veilig drinkwater te produceren. De voorwaarden om gif te gebruiken zijn mede opgesteld door de producent van het gif….en zijn erg rekbaar. Als het op papier maar klopt.

Ermee frauderen is gemakkelijk, wat ook massaal gebeurt. De AID heeft bij handhaving 50% van de gecontroleerde bedrijven beboet. Men past gif toe omdat er gedacht wordt dat het gebruik van gif ‘goedkoper’ is. Uiteindelijk is het toepassen van gif niet goedkoper omdat na het gifgebruik het dode onkruid verwijderd moet worden.

De extra kosten van het verwijderen worden niet meegenomen in vergelijkingen tussen gif gebruik en andere werkmethoden. Gif toepassen is uiteraard ook niet duurzaam. Verschillende onderzoeken tonen dit ook aan, zoals bijvoorbeeld Herbicide tolerance and GM crops juni 2011 van Greenpeace.

De producent van Round-up heeft  diverse lobbyisten in de politiek, die via alle mogelijke kanalen het gebruik van gif promoten. Plantensoorten/onkruiden worden resistent en moeten met andere gifmiddelen bestreden gemaakt worden.

Duurzaamheid is bij de hierboven beschreven methode ver te zoeken. Maar er zijn ook niet of nauwelijks echte duurzame en goedkopere alternatieven voorhanden die de overheid kan toepassen.

De huidige bestrijdingsmethoden zijn niet duurzaam

De huidige bestrijdingsmethoden zijn alles behalve duurzaam.  De bestaande methoden zoals borstelen, branden en/of hete lucht, heet water en gif zijn de meest toegepaste.

 

Opdrachtgevers maken op basis van verschillende afwegingen een keuze voor een methode die het beste past. Er is helaas geen enkele methode die op zich afdoende is. Vaak is een combinatie van verschillende methoden het beste.

De oplossingen:

Welke onkruidbestrijdingsmethode werkt het best ?

Omdat wij reeds op diverse manieren onkruid bestrijden, kennen we als geen ander de problemen van de verschillende methoden.

Wat goed werkt is heet water, alleen is dit nu een dure en milieu onvriendelijk methode. Om water te verwarmen is veel energie (diesel) noodzakelijk. Deze methode passen wij reeds toe op kleine oppervlakten.

We gebruiken daar gefilterd oppervlaktewater voor. Dit water spoelt via het riool weer terug. Het water kookt als het ware het onkruid. Het water zakt diep langs het onkruid naar beneden en is erg effectief. Voor grote oppervlakten is deze methode veel te kostbaar.

Op grotere oppervlakten werkt het verbranden van onkruid heel effectief,  dit is de goedkoopste manier. Bij het branden gebruiken we  LPG waarbij het onkruid als het ware verschroeid wordt. De bovengrondse delen worden beschadigd en sterven af.

Deze combinatie van verschillende methoden is effectief, alleen door gebruik van diesel en LPG  (fossiele brandstoffen) niet milieuvriendelijk. De techniek is zo ingewikkeld geworden dat het heel moeilijk is om goed geschoolde medewerkers te vinden.

Biomassa

In elke gemeente staan bomen en struiken die eens binnen een bepaalde periode gerooid en/of gesnoeid moeten worden. Dit zijn de lang cyclische werkzaamheden. Het snoeihout wordt bijna altijd versnipperd en via biomassa bedrijven afgevoerd. Dit ten behoeve van bijvoorbeeld stadsverwarming  of groene stroom.  Er is een constante stroom van biomassa vanuit de gemeenten. Het gebruik van Biomassa is door Agentschap NL als CO2 Neutraal gesteld.

Werkgelegenheid

Gemeenten zoeken maatwerk oplossingen voor de inzet van Sociale Werkvoorzieningsschappen. Deze SW medewerkers kunnen niet alle werkzaamheden uitvoeren, vaak is gecompliceerd werk een te grote uitdaging.

Vanaf 1-7-2011 is het wettelijk verplicht om bij overheidsdiensten die uitbesteed worden een percentage Social Return te vragen. Hierbij wordt met de opdrachtnemer geregeld dat bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom omgezet wordt in het plaatsen van bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gezien de forse bezuiniging die vanaf 1-1-2012 zal plaats vinden in de Sociale Werkgelegenheidssector, zal de noodzaak om voor deze mensen een zinvolle dagelijkse invulling te vinden alleen maar groter worden. De door ons ontwikkelde methode geeft de mogelijkheid om mensen met een beperking of handicap gericht aan het werk te zetten.

Het ontdekken van de juiste onkruidbestrijdingsmethode, het gebruiken van de beschikbare biomassa en het inzetten van mensen met een beperking, vormen de basis van onze oplossing.

RED-GREEN

RED-GREEN is een systeem van werken waarbij eveneens biomassa verbrand wordt. Met de daarbij vrijkomende warme verbrandingsgassen bestrijden wij het onkruid. Deze methode van onkruidbestrijding is nog in ontwikkeling.

Het eerste prototype is gemaakt. We verwachten RED-GREEN binnenkort operationeel te hebben. En zoals altijd zal dit in de praktijk heel anders zijn. RED-GREEN zal zich juist richten op de grotere oppervlakten. Ook hierbij is de techniek min of meer vereenvoudigd. We hoeven geen LPG meer te tanken en we produceren in de toekomst geen of nauwelijks geluid.

De combinatie van BLUE-GREEN en RED-GREEN maakt onkruidbestrijding bijna CO2 neutraal, stil, goedkoop, simpel. De bestuurders van deze voertuigen komen uit het sociale vangnet.   

Ons Doel

Het doel van onze BLUE-GREEN en RED-GREEN ontwikkeling is een alternatief bieden om echt  duurzaam onkruid te gaan bestrijden.

Wij streven naar een gifvrije toekomst. BLUE-GREEN en RED-GREEN kan binnen elke gemeente van de Provincie Zuid-Holland toegepast worden.

Op experimentele basis wordt BLUE-GREEN reeds succesvol toepast in Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Dordrecht.

Toekomst

Het ideale plaatje zou er volgens ons als volgt uit moeten zien:

-       lokaal snoei afval (biomassa) gebruiken voor brandstof

-       de brandstof aanwenden voor onkruidbestrijding via BLUE-GREEN en RED-GREEN

-       met mensen/machinisten vanuit lokale sociale vangnetten